ข่าวการเงิน

Displaying 1-10 of 17 results.
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 มกราคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)
 ประเภท : สถิติการเงิน 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มิถุนายน 2563 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563