ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง จังหวัดเพชรบุรี อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!