ข่าวประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประชาสัมพันธ์ให้คนพิการที่ติดเชื้อหรือเจ็บป่วยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019(โควิด - 19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!