ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประจำปี พ.ศ. 2560

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!