รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 (เดือนธันวาคม 2562)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง