ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดซื้อรถบรรทุกขยะ )

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง