ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง

 ประเภท : ข่าวพัสดุ