ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาการจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 สายบ้านสระยายนนท์ - บ้านเขาปากช่อง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง