ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลโครงการจ้างเหมาซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 สายบ้านสระยายนนท์ - บ้านเขาปากช่อง ตำบลท่าแลง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง