ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ 2 บ้านท่าเหว ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง