ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุประปา โดยจัดซื้อสารส้ม เพื่ิอใช้สำหรับงานกิจการประปาของเทศบาล

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง