ตารางสรุปผลการนำแผนไปปฏิบัติในระดับ อปท.

 ประเภท : แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี