คณะผู้บริหาร

นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง

นายพรชัย ภู่ระหงษ์