โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ณภัทร จันทร์แจ่ม