โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง)

ณภัทร หนูเทียน