โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง (รักษาการผู้อำนวยการกองประปา)

ปิยะฉัตร แพทย์พงษ์