โครงสร้างการบริหารส่วนราชการ

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (รักษาการผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม)

กัลยา พึ่งธรรม