คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

สมยศ พวงสั้น


ละเมียด จันทร์นิล