คณะผู้บริหาร

รองนายกเทศมนตรี

นายวิเชษฐ์ แก้วชิงดวง


นายวิรัตน์ ศรีประเสริฐ