สำนักงานปลัด

เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักปลัด)

พรทิพย์ อาริยธรรม