สำนักงานปลัด

คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ธวัช เสมเถื่อน