กองคลัง

หัวหน้าสำนักปลัด (รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง)

ณภัทร หนูเทียน