คณะผู้บริหาร

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นางจริยา ประจวบศิลป์