กองคลัง

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน (กองคลัง)

ปวีณา บัวงาม