กองคลัง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

อนุวัฒน์ วิเชียรฉาย