กองการประปา

ปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง (รักษาการผู้อำนวยการกองการประปา)

ปิยะฉัตร แพทย์พงษ์