สภาเทศบาลตำบลท่าแลง

รองประธานสภา

นายกนกพล พ่วงทอง