สภาเทศบาลตำบลท่าแลง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ชัน เสมเถื่อน


ณรงค์ ฉิมสัญชาติ


วิเชษฐ์ แก้วชิงดวง


พล สาบุตร


ณชพล จิวเมือง