สภาเทศบาลตำบลท่าแลง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

อโณทัย ฉวีวรรณ์


เสน่ห์ เวชสว่าง


วิรัตน์ ศรีประเสริฐ


พิภพ พ่วงทอง


ไพรัตน์ อาสน์แก้ว