ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าแลง จำนวน 3 ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 ประเภท : คนพิการ