ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง. บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.

 ประเภท : คนพิการ