ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

 ประเภท : ผู้สูงอายุ