ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (กรณีย้ายภูมิลำเนา)

 ประเภท : ผู้สูงอายุ