ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2564

 ประเภท : ผู้สูงอายุ