ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประจำปี พ.ศ. 2563
คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่
  • 16 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
  • 16 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้ายตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ประจำปี พ.ศ. 2563
  • 15 มกราคม 2563 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส