ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านคอละออม (บ้านนายวรรณะ เด่นดวง - บ้านนางอุไรพุ่มไสว )ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านคอละออม (จากบ้านนางบุญรวม แก้วโมรา) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 17 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561
  • 4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านคอละออม (บ้านนายวรรณะ เด่นดวง - บ้านนางอุไรพุ่มไสว )ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 4 มกราคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 บ้านคอละออม (จากบ้านนางบุญรวม แก้วโมรา) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส