ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย..
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • 10 ตุลาคม 2560 ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 29 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 2 ราย..
  • 29 กันยายน 2560 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส