เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2561
  • 18 ตุลาคม 2561 เรื่องการลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  • 16 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ให้ผู้สูงอายุมาขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 1 ตุลาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ 2561

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส