ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานถมหินผุเพื่อปิดทางน้ำ หมู่ 4 บ้านน้ำลัด ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 10 สิงหาคม 2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  • 10 สิงหาคม 2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561
  • 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานถมหินผุเพื่อปิดทางน้ำ หมู่ 4 บ้านน้ำลัด ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส