ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
  • 16 พฤศจิกายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 8 มีนาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 5 มีนาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส