เรื่องติดตามให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  • 17 กันยายน 2561 เรื่องติดตามให้ผู้สูงอายุมาลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562
  • 26 สิงหาคม 2561 ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง กำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561
  • 26 สิงหาคม 2561 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าแลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส