ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561
เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  • 30 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  • 28 มีนาคม 2561 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561
  • 21 มีนาคม 2561 เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส