ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าแลง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2564
ประชาสัมพันธ์โปรดทราบผู้สูงอายุและผู้พิการที่ท่านย้ายภูมิลำเนา จะต้องมาแจ้งที่เทศบาล/อบต.แห่งใหม่ทันที
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแลง
  • 5 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าแลง เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ประจำปี 2564
  • 5 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โปรดทราบผู้สูงอายุและผู้พิการที่ท่านย้ายภูมิลำเนา จะต้องมาแจ้งที่เทศบาล/อบต.แห่งใหม่ทันที
  • 3 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแลง


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส