เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 6-8 of 8 results.
ประกำศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558