เรื่อง ประกาศเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการตราเทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ..... และเรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ...... เรื่อง การควบคุมตลาด พ.ศ....

27 กรกฎาคม 2565
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!