หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (สายทางเข้าวัดห้วยตะแกะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9 บ้านลุ่มสมอ (จากโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-เหมืองขุดลอกส่งน้ำ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 บ้านเนินไม้นวล (สายบ้านเนินไม้นวลจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-ชายนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ (จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม-สระน้ำขนาดเล็ก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2 บ้านท่าเหว (ทางเข้าไร่นายฮับ-บ้านนายสมจิต คำศิลป์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 กันยายน 2565


การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ฯ(เพิ่มเติม)

การคืนเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำรวจรายชื่อข้าราชการหรือพนักงานครูที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษหรือเชี่ยวชาญ