ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกการประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง