คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีการศึกษา 2564
  • 15 มิถุนายน 2564 คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2564
  • 19 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19)
  • 15 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีการศึกษา 2564


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส