ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
รายงานผลการมารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง
  • 23 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
  • 10 เมษายน 2563 รายงานผลการมารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563
  • 27 มกราคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าแลง

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส