ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาล
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าแลง
  • 3 กันยายน 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่าแลง
  • 2 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ โดยวิธีสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาสาสมัครบริบาล
  • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไปของเทศบาลตำบลท่าแลง


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส