ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านเนินไม้นวล ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 12 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 7 บ้านเนินไม้นวล ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
  • 5 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 4 มิถุนายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างขุดสระน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส