การประชาสัมพันธ์ Line Officail Teen Club
เชิญชวนเด็กเยาวชนและ อสม. ประกวด คลิปวีดีโอ และคำขวัญ
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
  • 20 ตุลาคม 2564 การประชาสัมพันธ์ Line Officail Teen Club
  • 20 ตุลาคม 2564 เชิญชวนเด็กเยาวชนและ อสม. ประกวด คลิปวีดีโอ และคำขวัญ
  • 20 ตุลาคม 2564 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส