ข้อมูลหน่วยงานและอำนาจหน้าที่

สำนักปลัดเทศบาล

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

สำนักทะเบียน

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้บริการประชาชนในการแจ้งเกิด  แจ้งตาย  แจ้งย้ายที่อยู่  การแก้ไขข้อมูลในทะเบียนบ้าน และการขอเลขที่บ้าน

กองคลัง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

      

กองช่าง

        มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองการประปา

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

  • บริการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสะอาดให้แก่ประชาชน
  • รับเรื่องเรียนและแก้ไขปัญหาท่อประปาแตก   น้ำไม่ไหล  น้ำไหลอ่อน  น้ำขุ่น เป็นต้น
  • แจ้งขอติดตั้งมิเตอร์ประปา  ขอขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใหม่
  • รับชำระค่าน้ำประปา
  • งานขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

กองสวัสดิการสังคม

    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

  • งานจัดตั้งชุมชน  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดตั้งกลุ่มสตรี
  • งานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน อาทิ  การพัฒนาด้านกีฬา , วัฒนธรรมประเพณีชุมชน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่
  • งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตลอดจนงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  • งานให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  และอุทกภัย
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพ  อาทิ โครงการฝึกอบรมอาชีพ และงานส่งเสริมด้านการเกษตร