ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคางานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านบ่อตะกั่ว (จากไร่นายชาติ - สะพาน) ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง