ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ราคากลางงานจ้างเหมาขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านห้วยตะแกละ ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง